zpět na fyzikální úlohy, hlavolamy a soutěže

AZ kvíz

Pravidla

Třídu rozdělíme na 4 skupiny (třeba pomocí papírových lístečků se čtyřmi čísly). V každé skupině je stejný počet členů. Soutěž probíhá ve 2 kolech. Soutěží proti sobě družstva s čísly 1,2 a družstva 3,4. Ve finále pak spolu soutěží vítězové.

V 1. kole promítneme hrací trojúhelníkové pole s čísly 1 – 21. Pod čísly jsou skryty otázky. Před přečtením otázky se na začátku říkají začáteční písmena. Otázku si jako první volí skupina, která má větší číslo. Uhodne-li vybranou otázku, získává dané políčko, a to se obarví barvou, která byla přidělena skupině. Jestliže však otázku neuhodne, má šanci odpovídat druhé družstvo. (Čas na odpověď – 5 s.) Pokud ji ani ten neuhodne nebo nebude mít o políčko zájem, nezískává je žádný soutěžící a políčko zůstává prázdné. O toto políčko pak mohou soutěžící losovat (kámen – nůžky – papír). Políčko získává ten, který vyhraje. Políčka si vybírají soutěžní družstva střídavě. Cílem je pospojovat políčka určité barvy tak, aby vždy alespoň jedno políčko bylo na každé ze tří stran trojúhelníkového pole. Družstvu, kterému se to podaří jako prvnímu, postupuje do finále. Stejným způsobem získáme druhého finalistu.

Finále je založeno na stejném principu, jen políčka hracího pole jsou označena písmeny a je jich více – 28. [3]

Hrací pole promítáme meotarem a potřebná políčka vybarvujeme malými šestiúhelníky vystřiženými ze 2 barevných fólií.

1. kolo – otázky

 1. BP: Trhavý pohyb částečky s malou hmotností na kapce vody… (Brownův pohyb)
 2. MS: Součin velikosti síly a jejího ramene …(moment síly)
 3. H: Plyn, kterým se plní létající balón…(hélium)
 4. O: Část fyziky zkoumající světlo…(optika)
 5. AT: Tlak vzduchu… (atmosférický tlak)
 6. Z: Zařízení, jehož součástí je elektromagnet…(zvo­nek)
 7. EČ: Zdroj elektrického proudu… (elektrický článek)
 8. V: Přístroj na měření elektrického napětí… (voltmetr)
 9. BP: Francouzský fyzik podle kterého je pojmenována jednotka tlaku… (Blaise Pascal)
 10. M: Milión newtonů… (meganewton)
 11. HT: Tlak uvnitř kapaliny… (hydrostatický tlak)
 12. MP: Veličina, která má značku W… (mechanická práce)
 13. M: Plíškový otočný magnet… (magnetka)
 14. N: Elementární částice, která se nachází v jádru atomu… (neutron)
 15. B: Pomůcka k určování směru pochodu v neznámém terénu… (buzola)
 16. S: Planeta naší sluneční soustavy… (Saturn)
 17. SC: Jednotka teploty… (stupeň Celsia)
 18. SaR: Dva druhy čoček… (spojky a rozptylky)
 19. H: Veličina, která má značku m… (hmotnost)
 20. GS: Síla, která působí mezi jakýmikoli tělesy… (gravitační síla)
 21. S: Základní jednotka času… (sekunda)

2. kolo – otázky

 1. R: Mechanická veličina, který má značku v… (rychlost)
 2. VS: Síla, kterou jsou nadnášena tělesa ponořená do kapaliny… (vztlaková síla)
 3. L: Optický přístroj, který zvětšuje a pozorujeme jím malá tělesa… (lupa)
 4. HZ: Zařízení, které využívá Pascalův zákon… (hydraulické zařízení)
 5. A: Přístroj na měření velikosti elektrického proudu… (ampérmetr)
 6. NP: Část magnetu, kde nepůsobí magnetická síla… (netečné pásmo)
 7. AV: Fyzik, který sestrojil 1.elektrický článek… (Alessandro Volta)
 8. P: Elementární částice s kladným elektrickým nábojem… (proton)
 9. IČ: Čáry, pomocí kterých zobrazujeme magnetické pole… (indukční čáry)
 10. O: Veličina, která má značku V… (objem)
 11. FL: Látky, které jsou přitahovány magnetem… (feromagnetic­ké látky)
 12. EP: Prostor kolem zelektrovaného tělesa… (elektrické pole)
 13. AZ: Zákon, ve kterém se hovoří o vztlakové síle… (Archimédův zákon)
 14. K: Jak se nazývá tisícinásobek jednotky síly… (kilonewton)
 15. B: Jiskrový výboj v atmosféře… (blesk)
 16. T: Síla, která působí proti pohybu tělesa… (tření)
 17. TV: Plyn, kterým plníme létající balón… (teplý vzduch)
 18. V: Fyzikální veličina, kterou vypočítáme jako podíl mechanické práce a času… (výkon)
 19. AH: Nejpřesnější hodiny… (atomové hodiny)
 20. M: Věda, která se zabývá fyzikálními vlastnostmi ovzduší, počasím… (meteorologie)

21.GG: Italský fyzik známý z historie výrokem: „A přece se točí“… (Galileo Galilei)

Finále

A: Jednotka elektrického proudu se nazývá … (ampér)

B: Přístroj na měření atmosférického tlaku … (barometr)

C: Jednotka elektrického náboje … (coulomb)

Č: Fyzikální veličina se značkou t… (čas)

D: Pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky … (difúze)

E: Elementární částice se záporným elektrickým nábojem… (elektron)

F: Druh lehkého magnetu … (ferit)

G: Zmenšený model Země … (glóbus)

H: Fyzikální veličina udávající hmotnost 1 krychlového metru látky… (hustota)

CH: Chemický prvek se značkou Cl… (chlór)

I: Látka, která nevede elektrický proud… (izolant)

J: Drobné krystalky ledu v zimě na větvích stromů… (jinovatka)

K: Jednoduchý stroj …(kladka)

L: Zdroj světla, který se používá při očních operacích… (laser)

M: Přístroj na měření tlaku plynu v uzavřené nádobě… (manometr)

N: Příjmení fyzika, který zformuloval 3 pohybové zákony … (Newton)

O: Fyzikální veličina s jednotkou ohm… (odpor)

P: Tyč otočná kolem vodorovné osy… (páka)

R: Elektrotechnická součástka s proměnným odporem… (reostat)

Ř: Jedna ze 4 skupin mraků nebo ochrana očí… (řasa)

S: Název nejbližší hvězdy… (Slunce)

Š: Těleso se závitem nebo též jednoduchý stroj… (šroub)

T: Fyzikální veličina, kterou vypočítáme, když sílu vydělíme obsahem plochy… (tlak)

U: Radioaktivní látka … (uran)

V: Jednotka elektrického napětí… (volt)

W: Jednotka výkonu … (watt)

Z: Plochy, které dobře odrážejí světlo… (zrcadla)

Ž: Zdroj světla … (žárovka)